Spring til indhold

Vedligeholdelse

Det følger af A/B Humlegårdens vedtægter § 10, hvor grænsen mellem fælles og egen vedligeholdelse nøjagtig ligger. Generelt har andelshaveren vedligeholdelsespligt for alt inde i lejligheden med undtagelse af lodrette strenge (faldstammer, vandrør, stigstrenge, forsyningskabler til el og forsyningsrør til gas). Den udvendige vedligeholdelse står foreningen for. 

Andelshaverens vedligeholdelsespligt

Al vedligeholdelse inde i lejligheden påhviler andelshaveren (dog bortset fra vedligeholdelse af de fælles forsyningsledninger som beskrevet ovenfor). Vedligeholdelsespligten omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Vedligeholdelsespligten omfatter således wc-kummer, cisterner, gulvafløb, vaskekummer, vand- og gashaner samt tapetsering eller maling af vægge.

Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, så som stikkontakter, gulve, døre, køkkenskabe og -borde (dog med undtagelse af vinduer samt hoved- og køkkendøre). En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, der er tilknyttet boligen, såsom pulterrum, kælderrum og altan (dog kun vedligeholdelse af de indvendige overflader). Særskilt for altaner, skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende, således, at andelshaveren ikke har vedligeholdelsespligt for den bærende konstruktion.

El

Bestyrelsen kan forlange, at der gennemføres et el-tjek, hvorefter andelshaveren er forpligtet til at gennemføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Når el-tjek og vedligeholdelsesarbejder er udført skal bestyrelsen underrettes skriftligt vedlagt kopi af el-tjek rapporten og regning for det udførte vedligeholdelsesarbejde. Læs mere om A/B Humlegården bestemmelser om el-renovering af lejligheder (PDF).

VVS

Vandhaner, toilet, bruser, håndvask samt radiator påhviler andelshaverens ansvar som beskrevet ovenfor. Al vedligeholdelsesarbejde, der vedrører VVS skal udføres af autoriserede håndværkere. Der kan forekomme tilfælde, hvor der kommer lyde fra radiatorerne, hvilket plejer det at stamme fra luftlommer i rørene. Hvis dette er tilfældet, vil foreningen sørge for at udbedre dette. Kontakt venligst viceværten

Forsømmelse

Hvis en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve at en nødvendig vedligeholdelse bliver foretaget inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til den enkelte bolig for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden for fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel. 

Foreningens vedligeholdelsespligt

Foreningen har ansvar for al udvendig vedligeholdelse, de bærende konstruktioner samt de fælles forsyningsledninger og -rør. Det omfatter vinduer, tag, fællesarealer, trappeopgange, ydermure, centralvarmeanlæg, faldstammer, vandrør, afløbsledninger, stigstrenge, forsyningskabler til el og forsyningsrør til gas.

Andelsboligforeningen har pligt til at holde ejendommen funktionsmæssigt i stand, således at ejendommen kan benyttes af medlemmerne, og således at den ikke giver skade på personer eller ting. Det er bestyrelsens ansvar at sørge for, at rutinemæssige opgaver (så som trappevask, fejning og snerydning), skadesudbedring (uanset den budgetmæssige dækning), samt mindre arbejdsopgaver og nødvendige arbejder på ejendommen bliver udført. Ved større vedligeholdelsesarbejder, kræves en flertalsafgørelse ved generalforsamlingen, således at vedligeholdelsen udføres i overensstemmelse med en fastlagt godkendt vedligeholdelsesplan. 

Lejerens vedligeholdelsespligt

Ved lejemål er det lejeloven, der er gældende. I modsætning til en andelshaver, har en lejer en begrænset indvendig vedligeholdelsespligt, der kun omfatter maling, hvidtning og tapetsering (Det vil sige vedligeholdelse af lofter, vægge, træ og jern (radiatorer). En lejer indbetaler hver måned et beløb til indvendig vedligeholdelse over huslejen (hvilket udgør 41 kr. pr/kvm/år). Lejeren kan få beløbet udbetalt ved fraflytning, såfremt denne har afholdt udgifter til vedligeholdelsen. Såfremt der er større ting, der skal laves og der ikke er penge nok på vedligeholdelseskontoen, kan foreningen gå ind og afholde udgiften, og bagefter regulere lejen i forhold til den nye forbedring.